Regulamin Sklepu i Często Zadawane Pytania

Regulamin Sklepu


Składając zamówienie, akceptujesz treść Regulaminu

Pełny Regulamin Sklepu Internetowego Missing Decor - kliknij tutaj.

Regulamin Sklepu Internetowego Missing Decor

  Słowniczek:

 • Sprzedający – Missing Decor Katarzyna Bednarska, Klęczana 2, 32-420 Gdów
  REGON 361749103, NIP 6792646352, adres e-mail: info@missingdecor.pl, telefon kontaktowy +48 668-079-689.
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).
 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://missingdecor.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego
 • Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.
 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu

I.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Missing Decor prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
  1. Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;
  2. Netscape 7.0 lub wyższa wersja;
  3. Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,
  4. Google Chrome,
  5. Safari,
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie
 8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

 

II.    Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
 5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w

4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 1. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

 

III.  Składanie zamówień

  

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 14:00.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje – na wskazany przez niego adres poczty e-mail

– potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.

 

IV.  Dokonywanie płatności. Ceny.

  

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem V ust. 3
 2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. płatność elektroniczna przy pomocy karty debetowej lub kredytowej. Płatności kartą realizowane są przez system PayPal.
  2. płatność elektroniczna przy użyciu konta PayPal
  3. gotówką za pobraniem, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  4. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 4 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: KLOKI Angela Kąsek, ING Bank 18 1050 1445 1000 0092 5831 0706
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi

 

V.  Realizacja zamówień.

 

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 3-5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  1. wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;
  2. dostępności Towaru.
  3. Czas realizacji może być różny dla poszczególnych produktów i jest wyraźnie oznaczony na indywidualnej stronie każdego produktu.
 1. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, odbiór osobisty).
 2. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne

 

VI.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres info@missingdecor.pl, lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Missing Decor, Klęczana 2, 32-420 Gdów. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Missing Decor, Klęczana 2, 32-420 Gdów
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi

 

VII.  Wady Towaru. Reklamacje.

 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację pocztą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.
 5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: Missing Decor, Klęczana 2, 32-420 Gdów. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
 9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VIII.  Dane osobowe

  

 1. Missing Decor zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 2. Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie missingdecor.pl.

 

IX.  Postanowienia końcowe

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
 5. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą in:
  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 30.09.2018
 2. Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Często Zadawane Pytania

Jak wykonywane są produkty Missing Decor?

Ażurowe artykuły dekoracyjne Missing Decor są przyjazne dla użytkownika i środowiska.

 

 • Elementy ażurowe wycinane są laserowo z wysokiej jakości ekologicznych sklejek liściastych i ekskluzywnych.
 • Kładanie ,wykańczanie i malowanie przy użyciu ekologicznych farb i lakierów wodnych odbywa się ręcznie.
 • Każdy produkt można zamówić także w stanie surowym (do malowania) lub polakierowany lakierem bezbarwnym z zachowaniem naturalnego koloru i faktury drewna.
 • Z uwagi na technologię produkcji krawędzie cięcia laserowego nie są malowane. Nadaje to ażurowym produktom dodatkową głębię  i kontrast, szczególnie w przypadku jasnych kolorów malowania lub naturalnego koloru drewna.
 • Lustra umożliwiają łatwy demontaż tafli szklanej, np. w celu wyczyszczenia.
 • Obrazy,  panele i lustra posiadają dodatkową ramę dystansującą od ściany, umożliwiającą wygodne zawieszenie i nadającą produktom “trzeci wymiar”.
 • W naszych zegarach stosujemy mechanizmy “płynące” – nietykające o podwyższonej trwałości.

Czy można zamówić produkty z katalogu w innym rozmiarze, kolorze itp.?

Tak. Prosimy o kontakt.

 

 • Wiele produktów w katalogu posiada dodatkowe opcje wyboru rozmiaru i koloru.
 • Jeżeli dostępne opcje nie spełniają Państwa potrzeb, prosimy o kontakt. Chętnie przygotujemy produkt dostosowany do wymagań.
 • Niestandardowe opcje są traktowane jak zamówienia indywidualne – czas realizacji i koszty mogą być inne niż dla towarów standardowych, o czym poinformujemy Państwa przed rozpoczęcięm realizacji zamówienia.

UWAGA: W przypadku luster o średnicy większej niż 60 cm oferujemy wyłącznie ażurowy front z ramą, bez tafli szklanej, którą kupujący zamawia i instaluje we własnym zakresie (np. w lokalnym zakładzie szklarskim). Przepraszamy za niedogodność – spowodowane jest to bardzo dużą podatnością większych luster na uszkodzenia w czasie przesyłki.

Czy wykonujecie produkty niestandardowe, na indywidualne zamówienie?

Tak.

 

Chętnie podejmujemy się realizacji indywidualnych projektów, nawet całkiem małych i jednostkowych. Żaden pomysł nie jest “za mały” !

 

 • fronty do mebli
 • ścianki działowe
 • panele podświetlane
 • maskownice kaloryferowe
 • panele balustradowe, sufitowe i drzwiowe
 • wystrój wnętrz lokali mieszkalnych i użytkowych z użyciem elementów ażurowych

Czy mogę użyć własnego wzoru lub projektu?

Jak najbardziej.

 

 • Chętnie użyjemy własnego projektu klienta do produkcji artykułów na indywidualne zamówienia.
 • Szybko i sprawnie wykonamy artykuły z wzorów dostarczonych w postaci cyfrowej (wymagane pliki wektorowe .cdr, .ai, .eps, .pdf )
 • Nasz grafik / projektant pomoże też w opracowaniu wzoru na podstawie dostarczonego zdjęcia lub szkicu
 • Dodatkowy koszt pracy grafika przy projektach indywidualnych to 95 PLN/godz.

Czy świadczycie usługi projektowania wzorów?

Tak.

 

 • Nasz grafik / projektant chętnie podejmie się dla Państwa stworzenia od  podstaw unikalnego ażurowego wzoru – od inspiracji do gotowego produktu.
 • Koszt pracy grafika to 95 zł / godz.

Czy świadczycie dodatkowe usługi cięcia laserowego?

Tak.

 

Oferujemy usługi laserowego cięcia i nacinania (obrysowanie konturów) grafiki wektorowej oraz grawerowania grafiki rastrowej (zdjęcia) na materiałach niemetalicznych:

 

 • Papier i karton
 • Akryl
 • Skóra
 • Filc
 • Forniry
 • MDF
 • Okleiny ozdobne

Zamówienia i wysyłka

Jak długo trwa realizacja zamówienia?

Każdy przedmiot wykonywany jest indywidualnie, dlatego czasy realizacji poszczególnych zamówień mogą się nieznacznie różnić.

 

 • Standardowy czas realizacji zamówienia na wyroby z katalogu to 3-5 dni roboczych + czas przesyłki.
 • Niektóre produkty mają dłuższy czas realizacji, wyraźnie zaznaczony w opisie – zazwyczaj 5-10 dni roboczych + czas przesyłki
 • Produkty niestandardowe i na zamówienie – czas realizacji ustalany indywidualnie

Jakie są koszty wysyłki w kraju?

Aktualne ceny wysyłki
na terenie Polski:

 

Artykuły o rozmiarze do 60x60cm (oprócz luster):

 • 25 PLN za pierwszy produkt
 • 10PLN za każdy następny produkt

Lustra o rozmiarze do 60x60cm:

 • 35 PLN za pierwszy produkt
 • 10PLN za każdy następny produkt

Wszystkie artykuły powyżej 60x60cm:

 • 39 PLN za pierwszy produkt
 • 15PLN za każdy następny produkt

Czy możliwy jest odbiór własny?

Tak.

 

Wymagamy jednak wcześniejszego, indywidualnego ustalenia terminu.

 

Prosimy o kontakt.

Czy wysyłacie za granicę?

Tak.

 

Czas i koszt realizacji i dostawy są w takich przypadkach ustalane indywidualnie.

 

Prosimy o kontakt.

Płatności

Karty płatnicze oraz PayPal

Płatności  elektroniczne (karty debetowe i kredytowe, PayPal) obsługiwane są przez system PayPal

 

 • W celu uiszczenia płatności kartą należy wybrać opcję “Karta Debetowa / Kredytowa lub PayPal”
 • Jeżeli posiadacie Państwo konto w systemie płatniczym PayPal, możecie dokonac płatności przy użyciu tej samej opcji
 • Zamówienie przekazywane jest do realizacji niezwłocznie po dokonaniu płatności.

Przelew bankowy

Jeżeli wybraliście Państwo opcję płatności przelewem bankowym, prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

KLOKI Angela Kąsek
Bank ING 18 1050 1445 1000 0092 5831 0706

 • W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia (otrzymany w potwierdzeniu e-mailowym)
 • Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po spłynięciu środków na nasze konto
 • Przesłanie kopii potwierdzenia przelewu przyspieszy realizację zamówienia

Wysyłka za pobraniem

Przy wyborze tej formy płatności zapłacicie Państwo kurierowi przy odbiorze towaru.

 

 • Czas realizacji zamówień “za pobraniem” może być dłuższy – zamówienia opłacone z góry mają priorytet!

Reklamacje i zwroty – regulamin

Zmieniłem zdanie - czy mogę zwrócić otrzymany towar?

Tak. Honorujemy zwroty do 30 dni od daty zakupu.

 

 • Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zwrot produktu, prosimy o jak najszybszy kontakt. Zwracany artykuł musi zostać wysłany w terminie do 30 dni od daty zakupu. Zwroty wysłane po tym terminie nie będą honorowane.  
 • Zwracane produkty muszą być kompletne, nieuszkodzone, czyste i zapakowane w sposób pewnie chroniący przed uszkodzeniami podczas transportu.
 • Po otrzymaniu i stwierdzeniu sprawności produktu zwrócimy Państwu całość zapłaconej kwoty.
 • Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 • Produkty muszą być wysłane w sposób umożliwiający śledzenie przesyłki. Kurier / przewoźnik numer przesyłki, listu przewozowego itp.  musi byc podany do wiadomości odbiorcy. Missing Decor nie ponosi odpowiedzialności za artykuły wysłane w sposób uniemożliwiający śledzenie przesyłki

Otrzymałem towar wadliwy lub niepełnowartościowy - jak reklamować?

Przepraszamy za kłopot i prosimy o niezwłoczny kontakt!

 

Towary wadliwe podlegają wymianie lub refundacji.

 

 • Artykuły dekoracyjne firmy Missing Decor produkowane są pojedynczo i wykańczane  ręcznie. W związku z technologią produkcji dopuszczalne są drobne niedoskonałości (jak np. zmienna struktura drewna czy powłok malarskich), które nadają produktom indywidualnego charakteru „hand-made” i nie powinny być podstawą reklamacji.
 • Krawędzie cięcia laserowego nie są malowane. Wynika to ze specyfiki procesu produkcyjnego i nie może być podstawą do reklamacji.
 • W przypadku ewidentnej wadliwości produktu skontaktuj się z nami w celu ustalenia dalszego postępowania w terminie do 7 dni od daty odbioru przesyłki . Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Bardzo pomocne będzie przesłanie szczegółowych zdjęć wadliwego produktu.
 • Po stwierdzeniu wadliwości towaru wymienimy produkt lub zwrócimy całość kwoty poniesionej przez kupującego włącznie z kosztami przesyłki.
 • Wszelkie koszty związane z obsługą reklamacji poniesie Missing Decor.

Przesyłka nadeszła uszkodzona! Co robić?

Uszkodzenia w transporcie czasem się zdarzają.

 

Każdą przesyłkę należy odpakować i sprawdzić w obecności kuriera! Niektóre uszkodzenia (np. pęknięcia) mogą wystąpić nawet bez uszkodzenia opakowania.

 

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół uszkodzenia.
 • Prosimy o niezwłoczny kontakt  i załączenie kopii protokołu uszkodzenia przesyłki.
 • Odbiór przesyłki jest równoznaczny z zaakceptowaniem faktycznego stanu towaru i uniemożliwi reklamację ze względu na uszkodzenia w transporcie
 • Brak protokołu uszkodzenia uniemożliwi reklamację ze względu na uszkodzenia w transporcie.